Du er her

Mulighet for visualisering av potensielle utbredelsesområder for rødlista karplanter ved bruk av GIS analyse av eksisterende kartdata

Skrevet av Tor Arne Thune ons, 16/05/2007 - 14:45

I 2007 skrev jeg og en medstudent vår avsluttende bacheloroppgave som del av bachelor i naturforvaltning. Den er nå tilgjengelig her i tillegg til på biblioteket til høgskolen i Nord-Trøndelag.

Sammendrag av prosjektet

Det taes sikte på at alle kommuner skal ha gjennomført kartlegging og verdiklassifisering av det biologiske mangfoldet på kommunens areal i løpet av 2003. (Miljøverndepartementet 1997).

Dette arbeidet har ikke blitt ferdig innen 2003 og pågår enda i mange kommuner.

Denne oppgaven er et forsøk på å gjøre kartleggingen enklere ved å lage en modell for å utlede potensielle utbredelsesområder for utvalgte rødlista karplanter ved bruk av allerede eksisterende kartdata.

Det er brukt et geografisk informasjonssystem for å analysere eksisterende kartdata som kan knyttes opp mot artskravene til to testarter, marisko (Cypripedium calceolus) og flueblom (Ophrys insectifera). Verdisetting av kategoriene i de utvalgte kartdataene berggrunn, løsmasse og markslag er avgjørende for resultatet av analysen. Steinkjer kommune er valgt som studieområde på grunn av de allerede kjente forekomstene av marisko og flueblom her. Disse registreringene brukes til å teste resultatet opp mot den virkelige situasjonen.

Resultatet er et kart over potensielle utbredelsesområder for testartene der de kjente forekomstene er vist i samme kart. Kartet viser et klart sammenfall mellom potensielle utbredelsesområder og kjente forekomster av testartene. Det er en klar sammenheng mellom områdene med kalkstein og faktiske forekomster av testartene.

Hvis man har arter med artskrav som lar seg knytte opp til egenskapene i kartdata, kan modellen være et hjelpemiddel som kan anvendes i kartleggingen av det biologiske mangfoldet. Videre arbeid kan styrke modellen ytterligere som et verktøy i kartleggingen.

Stikkord:

Skriv ny kommentar